08.07.2015.

tutaj jesteś : Start arrow Inform. publiczne

INFORMACJE PUBLICZNE PDF Drukuj Email

 BIP

 

Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Sp. z o.o.

Ul. Grójecka 184
02-390 Warszawa
NIP 522-000-22-22
REGON 011015792
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000124188
Kapitał zakładowy 520.300,00 PLN
Polisa OC 50 000,00 EUR

Gminna Gospodarka Komunalna "Ochota" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością powstała jako jednoosobowa Spółka Gminy.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)

Właścicielem wszystkich udziałów GGKO Sp. z o.o. jest jest Miasto Stołeczne Warszawa

Numery kont Spółki

Główne konto Spółki: 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400

Konto socjalne: 15 1560 0013 2000 1741 4786 2407

Wpłaty wadium: 38 1560 0013 2000 1706 4786 2403

 

Rada Nadzorcza

Maria Schicht – Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Jacek Białobrzeski – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej


Rafał Miastowski - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Czekalski - Członek Rady Nadzorczej

Irena Jurek - Członek Rady Nadzorczej

Maria Olak - Członek Rady Nadzorczej

 

 

Zarząd

Magdalena Wąsowska - Prezes Zarządu

Marcin Chudziak – Członek Zarządu 

Informacja o majątku na dzień 31.12.2013 roku

A. Aktywa trwałe:                                            63 258,19 zł

I.  Wartości niematerialne i prawne:           29 733,77 
II. Rzeczowe aktywa trwałe:                      33 524,42   

    a. środki trwałe                                    4 417,48

    b. środki trwałe w budowie                    29 106,94

III. Należności długoterminowe:                  -
IV. Inwestycje długoterminowe:                  -
    a. długoterminowe aktywa finansowe:     -
V. Długoterminowe rozliczenia
    międzyokresowe:                                  -


B. Aktywa obrotowe:                                        4 356 708,55 zł

I.   Zapasy:                                              -
II.  Należności krótkoterminowe:                1 182 841,34 
III. Inwestycje krótkoterminowe:               3 150 818,52

IV. Krótkoterminowe rozliczenia
     międzyokresowe:                                    23 048,69 
     

Zysk za rok 2004:         665 043,83 zł
Zysk za rok 2005:           25 101,99 zł
Zysk za rok 2006:       - 442 392,85 zł
Zysk za rok 2007:       1 303 672,78 zł
  (w całości został przeznaczony na pokrycie strat z
   lat ubiegłych decyzją Zarządu - Uchwała nr 17/2008)

Zysk za rok 2008:        1 744 708,61
  (z czego kwota 1 584 449,56 została przeznaczona na pokrycie
  strat z lat ubiegłych; różnica w kwocie 160 259,05 przeznaczona
  została na kapitał zapasowy - Uchwała Zarządu nr 23/09 z dn.
  02.04.2009, Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
  GGKO nr 5/09 z dn. 16.06.09)

Zysk za rok 2009:        729 694,13  zł
(kwota zysku w całości została przeznaczona na kapitał zapasowy - Uchwała nr 4/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnej Gospodarki Komunalnej Ochota Sp.z o. o. z dnia 22 czerwca 2010 roku )

Zysk za rok 2010:        377 334,54  zł
(kwota zysku w całości została przeznaczona na kapitał zapasowy - Uchwała nr 4/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnej Gospodarki Komunalnej Ochota Sp.z o. o. z dnia 30 czerwca 2011 roku )

Zysk za rok 2011:        248 779,88 zł

Zysk za rok 2012:        179 252,12 zł

(kwota zysku przeznaczona na: powiększenie kapitału zapasowego Spółki o kwotę 79.252,12 zł i dywidendę dla Wspólnika, m. st., Warszawy, w kwocie 100.000,00 zł - Uchwała nr 4/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnej Gospodarki Komunalnej Ochota Sp. z o. o. z dnia 19 czerwca 2013 roku )

Strata za rok 2013:      -117 908,57 zł

(strata pokryta z zysku z lat ubiegłych - Uchwała nr 4/2014 Zwyczajowego Zgromadzenia Wspólników GGKO Sp. z o.o. z dnia 30.06.2014 roku )

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

 

Korespondencję kierowaną do Gminnej Gospodarki Komunalnej Ochota Sp. z o. o. przyjmuje Kancelaria,  mieszcząca się w siedzibie Spółki przy ulicy Grójeckiej 184, na parterze budynku, w pokoju nr 4.

 

Kancelaria rejestruje korespondencję w rejestrze kancelaryjnym, według kolejności wpływu.

 

Potwierdzenie otrzymania pisma Kancelaria wydaje na żądanie składającego pismo.

 

Korespondencję mylnie doręczoną (adresowaną do innego adresata) zwraca się bezzwłocznie do urzędu pocztowego lub punktu wymiany korespondencji.

 

Wpływająca do jednostki (komórki) organizacyjnej sprawa, załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, przy zachowaniu terminów określonych dla różnych jej rodzajów w przepisach prawa.

 

Sprawy załatwiane są pisemnie lub ustnie.

Sprawa może być załatwiona w formie ustnej, telefonicznej, jeżeli przemawia za tym interes stron, a przepisy prawa te formę dopuszczają.

 

Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

 

Załatwienie sprawy może być:

- tymczasowe – gdy zachodzi potrzeba postępowania wyjaśniającego,

- ostateczne – gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę.

 

W przypadku załatwiania spraw, których szczególny tryb i terminy załatwiania regulują przepisy państwowe (np. procedury sądowe itp.), postępuje się ze sprawą zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Korespondencja może być przekazywana odbiorcy w postaci:

- pisma wysyłanego przesyłką listową itp.,

- na nośniku informatycznym wysyłanym przesyłką listową,

- pisma wydanego osobiście adresatowi.

 

Rekrutacja:

 

GGKO Sp. z o.o. aktualnie prowadzi nabór na stanowisko: "Specjalista ds. pozyskiwania wspólnot mieszkaniowych" pdf link

 

 

Telefony kontaktowe:

Centrala:
tel. 22 846 12 24

fax. 22 658 38 83

Sekretariat Zarządu:
tel. 22 846 12 22

Zarząd spółki jest do Państwa dyspozycji w poniedziałki w godzinach 13:00 - 16:00 (dla Państwa wygody prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania).

 

Biuro Dyrektora Finansowego:
Główny Księgowy

tel. 22 846 12 24 wew. 268  

Biuro Dyrektora Operacyjnego:
tel. 22 846 12 24 wew. 122

Zespół obsługi prawnej:
tel. 22 846 12 24 wew. 112

Dział windykacji:
tel. 22 846 12 24 wew. 217

Dział Nieruchomości Komunalnych:
tel. 22 846 12 24 wew. 216

Kompetentnych informacji udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Mieszkańca ul. Grójecka 184, czynne w poniedziałki w godz. 8.00 - 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 16:00, oraz odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Godziny pracy kasy w siedzibie Spółki:
pon - pt w godzinach 8:00 - 15:00

 

Modyfikacja strony: 01.06.2015r. 

zmienione przez: Marcin Filipczak

konto: Administrator

Sprawdzone pod względem merytorycznym przez:

Monika Sokalska Biuro Zarządu GGKO Sp. z o.o.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »